Capobianco Fun Fact

Favorite WOD Shoe: Dirty Chuck Taylor’s