DeFalco Fun Fact

Favorite WOD Shoe: CF Nanos, Zigs