Pozzetta Fun Fact

Claim to Fame: Monkey-like power to bodyweight ratio